Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ

a KárWeb gépjármű-javítási ajánlatközvetítő online szolgáltatás (platform) felületén végzett adatkezeléshez

Bevezetés

Jelen tájékoztató a KÁR-WEB Kft. (a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett KárWeb gépjármű-javítási ajánlatközvetítő online szolgáltatás (a továbbiakban: platform) felületén, a szolgáltatás igénybe vétele során megadott és felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. 

A tájékoztatóban foglaltak a platform használata során felmerülő, nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban Ügyfél alatt a károsult gépjármű tulajdonosát, üzembentartóját, Javító alatt a Társaságunkkal a platform használatára irányuló szerződéses jogviszonyt létesítő és gépjármű-javítási ajánlattételre jogosult gépjármű javító társas vállalkozást, vagy egyéni vállalkozást, Megrendelő alatt pedig a Társaságunkkal a platform használatára irányuló szerződéses jogviszonyt létesítő biztosító társaságot, kárszakértői irodát, lízingszolgáltatót kell érteni. Érintett alatt kell érteni valamennyi azonosított vagy azonosítható természetes személyt, akihez személyes adat kapcsolható, függetlenül attól, hogy Ügyfél, illetőleg a Javítóhoz vagy a Megrendelőhöz köthető.    

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő elnevezése: KÁR-WEB Kft.

Székhely: 2319 Szigetújfalu, Fő út 070/15.

Cégjegyzékszám: 13-09-167037

E-mail: info@karweb.hu

Telefonszám: +36 30 319 4112

 

2, Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A platform felületén keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR)

[hatályos szövege elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU]

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

[hatályos szövege elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv]

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

[hatályos szövege elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv]

- a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit)

[hatályos szövege elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400088.TV]

- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény

[hatályos szövege elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900062.tv]

 

3, A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

A platform felületén direkt elektronikus regisztráció nem lehetséges. A regisztrációhoz papír alapú űrlap („Regisztrációs lap KárWeb javítási börzéhez”) kitöltése szükséges.

3,1, A „Regisztrációs lap KárWeb javítási börzéhez” űrlapon, papír alapon kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat / családi és utónév

adatkezelés célja / A Javító, Megrendelő által kapcsolattartónak kijelölt személy azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Megrendelőink közül a biztosító társaságok esetében, ellenőrző kárszakértők is önálló regisztrációval rendelkezhetnek. Az adatot az azonosításuk érdekében kezeljük.

személyes adat / telefonszám

adatkezelés célja / A Javító, Megrendelő által kapcsolattartónak kijelölt személlyel történő kapcsolattartás céljából kezeljük. Megrendelőink közül a biztosító társaságok esetében, ellenőrző kárszakértők is önálló regisztrációval rendelkezhetnek. Az adatot a velük történő kapcsolattartás céljából kezeljük. A regisztrációhoz elengedhetetlenül szükséges megadni.

személyes adat / e-mail cím (általános)

adatkezelés célja / A Javító, Megrendelő által kapcsolattartónak kijelölt személlyel történő kapcsolattartás céljából kezeljük. Megrendelőink közül a biztosító társaságok esetében, ellenőrző kárszakértők is önálló regisztrációval rendelkezhetnek. Az adatot a velük történő kapcsolattartás céljából kezeljük. Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon (pl. a kapcsolattartásra kijelölt személy nevével azonos előtagú e-mail cím), és az sem, hogy e-mail címként olyan címet adjanak meg, amelyet az adott személy személyes célra is használ. A regisztrációhoz elengedhetetlenül szükséges megadni.

személyes adat / e-mail cím (jelszó küldéshez)

adatkezelés célja / A Javító, Megrendelő (biztosító társaság esetében a regisztráló ellenőrző kárszakértő is) részéről a regisztráció megerősítéséhez szükséges aktiváló e-mail fogadásához elengedhetetlenül szükséges megadni. Megegyezhet az általános e-mail címmel is. Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon (pl. az ügyvezető, egyéni vállalkozó vagy a kapcsolattartásra kijelölt személy, kárszakértő nevével azonos előtagú e-mail cím), és az sem, hogy e-mail címként olyan címet adjanak meg, amelyet az adott személy személyes célra is használ.

3,2, A regisztrációhoz kapcsolódó, a platform felületén kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat / felhasználónév (e-mail cím)

az adatkezelés célja / A felhasználónév az előzetesen a „Regisztrációs lap KárWeb javítási börzéhez” űrlapon kötelezően megadott e-mail cím (általános) lehet, amely a regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához szükséges.

személyes adat / jelszó

az adatkezelés célja / A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

3,3. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.
3,4, Az adatkezelés időtartama

A Kár-Web Kft. a személyes adatokat az Érintett önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb – a Bit. 142. § (1) bekezdés, és a szolgáltatással összefüggő polgári jogi igény általános elévülési ideje alapján – az adattovábbítástól számított 5 évig kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnése esetén (pl. nem érkezett érvényes licit, vagy egyáltalán nem volt licitáló, és a licit eredménytelenül zárult) a személyes adatokat legkésőbb az adattovábbítástól számított 1 év elteltével töröljük. A személyes adat kezeléséhez adott hozzájárulás az info@karweb.hu e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonható. 

 

4, A gépjárműjavítási-ajánlatokat megelőző licitáláshoz szükséges biztosítási adatok feltöltésével kapcsolatos adatkezelés

A gépjármű-javítási ajánlatokat megelőző licitálás érdekében, a károsodott képjárművek javítására vonatkozó árajánlatok kialakításához szükséges a járművek kárszakértői szemleanyagainak feltöltése a platform felületére.

4,1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja    

személyes adat / családi és utónév

az adatkezelés célja / Az Ügyfél azonosítása érdekében kezeljük a személyes adatokat. Az adatot tartalmazó szakértői szemlejegyzőkönyvet a Megrendelő tölti fel a platform felületére, azonban a licitre publikálást megelőzően az adatot az adminisztrátorunk satírozási funkcióval a jegyzőkönyvben kimaszkolja.

személyes adat / lakcím, tartózkodási hely

az adatkezelés célja / Az Ügyfél azonosítása érdekében kezeljük a személyes adatot. Az adatot tartalmazó szakértői szemlejegyzőkönyvet a Megrendelő tölti fel a platform felületére, azonban a licitre publikálást megelőzően az adatot az adminisztrátorunk satírozási funkcióval a jegyzőkönyvben kimaszkolja.

személyes adat / telefonszám

az adatkezelés célja / Az Ügyféllel – eredményes licitálás esetén – történő kapcsolatfelvétel érdekében kezeljük a személyes adatot. Az adatot tartalmazó szakértői szemlejegyzőkönyvet a Megrendelő tölti fel a platform felületére, azonban a licitre publikálást megelőzően az adatot az adminisztrátorunk satírozási funkcióval a jegyzőkönyvben kimaszkolja.

személyes adat / e-mail cím

az adatkezelés célja / Az Ügyféllel – eredményes licitálás esetén – történő kapcsolatfelvétel érdekében kezeljük a személyes adatot. Az adatot tartalmazó szakértői szemlejegyzőkönyvet a Megrendelő tölti fel a platform felületére, azonban a licitre publikálást megelőzően az adatot az adminisztrátorunk satírozási funkcióval a jegyzőkönyvben kimaszkolja.

személyes adat / gépjármű forgalmi rendszám

az adatkezelés célja / A károsodott gépjármű azonosítása érdekében kezeljük a gépjármű forgalmi rendszámát tartalmazó adatot. Az adatot tartalmazó szakértői szemlejegyzőkönyvet és szemle fotókat a Megrendelő tölti fel a platform felületére, azonban a licitre publikálást megelőzően az adatot az adminisztrátorunk satírozási funkcióval a jegyzőkönyvben és a fotókon kimaszkolja.

személyes adat / gépjármű alvázszám

az adatkezelés célja / A károsodott gépjármű azonosítása érdekében kezeljük a gépjármű alvázszámát tartalmazó adatot. Az adatot tartalmazó szakértői szemlejegyzőkönyvet és szemle fotókat a Megrendelő tölti fel a platform felületére, azonban a licitre publikálást megelőzően az adatot részben (az alvázszám utolsó 6 karakterét) az adminisztrátorunk satírozási funkcióval a jegyzőkönyvben és a fotókon kimaszkolja.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

4.3.      Az adatkezelés időtartama

Hangsúlyozzuk, hogy a személyes adatok a platform nyilvános felületén nem jelennek meg. A licitáláskor a licitálásban részt vevő Javítók azokat a szakértői szemlejegyzőkönyveket és szemlefotókat láthatják, amelyekről adminisztrátorunk kimaszkolta a személyes adatokat. A Kár-Web Kft. a személyes adatokat is tartalmazó eredeti szemle dokumentumokat és szemlefotókat a platform nem nyilvános háttér adatbázisában, az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb – a Bit. 142. § (1) bekezdés, és a szolgáltatással összefüggő polgári jogi igény általános elévülési ideje alapján – az adattovábbítástól számított 5 évig kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnése esetén (pl. nem érkezett érvényes licit, vagy egyáltalán nem volt licitáló, és a licit eredménytelenül zárult) a személyes adatokat legkésőbb az adattovábbítástól számított 1 év elteltével töröljük. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás az info@karweb.hu e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonható. 

 

5,   Az eredményes licitálást követő gépjármű-javítási ajánlatok továbbításával kapcsolatos adatkezelés

Eredményes licitálás esetén a nyertes Javító és az Ügyfél közötti kapcsolatfelvétel érdekében (az ügyfél előzetes hozzájárulása esetén) szükséges a személyes adatok kölcsönös megosztása.

5.1. Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat / családi és utónév

az adatkezelés célja /  Az Ügyfél adatának továbbítása a nyertes gépjármű-javítási ajánlatot tevő Javítónak az azonosítás és kapcsolatfelvétel érdekében. A Javító kapcsolattartójához tartozó adat továbbítása az Ügyfélnek a kapcsolatfelvétel érdekében.

személyes adat / telefonszám

az adatkezelés célja /  Az Ügyfél adatának továbbítása a nyertes gépjármű-javítási ajánlatot tevő Javítónak a kapcsolatfelvétel érdekében. A Javító kapcsolattartójához tartozó adat továbbítása az Ügyfélnek a kapcsolatfelvétel érdekében.

személyes adat / hangfelvétel

az adatkezelés célja /  Az Ügyfél által a személyes adatok kezelésére (szóbeli, telefonon tett hozzájárulás a személyes adatoknak a licitet megnyerő gépjármű javítónak történő kiadására) a Call Center szolgáltatónknak tett hozzájárulás igazolása érdekében. 

5.2.  Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfélnek, illetve a Javító kapcsolattartójának önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás kérés érdekében a Call Center szolgáltatónk az eredményes licitálást követően keresi meg Ügyfeleinket. Kizárólag az Ügyfelek kifejezett és egyértelmű szóbeli hozzájárulása esetén továbbítjuk az Ügyfél adatait a nyertes licitet tett Javítónak. A Javító kapcsolattartója személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás a Javítók részéről már a szolgáltatási szerződés megkötésekor megadottnak tekinthető.   

5.3. Az adatkezelés időtartama

A Kár-Web Kft. az Érintettek személyes adatait az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb – a Bit. 142. § (1) bekezdés, és a szolgáltatással összefüggő polgári jogi igény általános elévülési ideje alapján – az adattovábbítástól számított 5 évig kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnése esetén (pl. az eredményes licitálás ellenére az Ügyfél nem fogadja el az érvényes gépjármű-javítási ajánlatot) a személyes adatokat legkésőbb az adattovábbítástól számított 1 év elteltével töröljük. A személyes adat kezeléséhez adott hozzájárulás az info@karweb.hu e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonható. 

 

6, Ügyfél-elégedettség méréshez kapcsolódó adatkezelés

Az eredményes licitálást követően, amennyiben megtörtént a gépjármű javítása, minőségbiztosítási célból Call Center szolgáltatónk és megbízott partnerünk kárszakértői ügyfél-elégedettség mérést végezhetnek Ügyfeleink körében. 

6.1. Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat / családi és utónév

az adatkezelés célja / Minőségbiztosítás céljából történő ügyfél-elégedettség méréshez, az Ügyfél azonosítása, és a kapcsolattartás érdekében.

személyes adat / telefonszám

az adatkezelés célja / Minőségbiztosítás céljából történő ügyfél-elégedettség méréshez, az Ügyfél azonosítása, és a kapcsolattartás érdekében.

személyes adat / hangfelvétel

az adatkezelés célja / A minőségbiztosítási célból történt ügyfél-elégedettség mérés megtörténtének, és eredményének igazolása a Megrendelő felé.

6.2.  Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.

A Call Center szolgáltatónk az eredményes licitálást követően megvalósult gépjármű javítási szolgáltatás megtörténtét követően keresheti meg Ügyfeleinket ügyfél-elégedettség mérés céljából, és a telefonos megkeresés során kéri hozzájárulásukat a személyes adatok kezeléséhez.

6.3. Az adatkezelés időtartama

A Kár-Web Kft. a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb – a Bit. 142. § (1) bekezdés, és a szolgáltatással összefüggő polgári jogi igény általános elévülési ideje alapján – az adattovábbítástól számított 5 évig kezeli.  A személyes adat kezeléséhez adott hozzájárulását az info@karweb.hu e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonható. 

 

7. A Megrendelő tájékoztatásához kapcsolódó adatkezelés

7,1, A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat / családi és utónév

az adatkezelés célja / Az eredményesen lezajlott licit eredményéről a Megrendelő e-mail-ben történő tájékoztatása érdekében. Az eredményes licitet követően, amennyiben az Ügyfél és a Javító között létrejött a megállapodás, a javító által a Társaságunknak megküldött – az Ügyfél, mint meghatalmazó, és a Javító, mint meghatalmazott között készült – meghatalmazás továbbítása a Megrendelő felé.

személyes adat / születési adatok  (születési hely, időpontja, anyja neve)

az adatkezelés célja / Az eredményes licitet követően, amennyiben az Ügyfél és a Javító között létrejött a megállapodás, a Javító által a Társaságunknak megküldött – az Ügyfél, mint meghatalmazó, és a Javító, mint meghatalmazott között készült – meghatalmazás továbbítása a Megrendelő felé.

személyes adat / lakcím

az adatkezelés célja / Az eredményesen lezajlott licit eredményéről a Megrendelő e-mail-ben történő tájékoztatása érdekében. Az eredményes licitet követően, amennyiben az Ügyfél és a Javító között létrejött a megállapodás, a Javító által a Társaságunknak megküldött – az Ügyfél, mint meghatalmazó, és a Javító, mint meghatalmazott között készült – meghatalmazás továbbítása a Megrendelő felé.

személyes adat / forgalmi rendszáma

az adatkezelés célja / Az eredményesen lezajlott licit eredményéről a Megrendelő e-mail-ben történő tájékoztatása érdekében. 

személyes adat / alvázszáma

az adatkezelés célja / Az eredményesen lezajlott licit eredményéről a Megrendelő e-mail-ben történő tájékoztatása érdekében. 

7,2.  Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.

7.3. Az adatkezelés időtartama

A Kár-Web Kft. a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb – a Bit. 142. § (1) bekezdés, és a szolgáltatással összefüggő polgári jogi igény általános elévülési ideje alapján – az adattovábbítástól számított 5 évig kezeli. A személyes adat kezeléséhez adott hozzájárulás az info@karweb.hu e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonható. 

Az adatkezelési tájékoztató 3. és 7. pontja között felsorolt személyes adatok közül a Javítók és a Megrendelők kapcsolattartóihoz köthető, továbbá a Megrendelők közül a biztosító társaságok ellenőrző kárszakértőihez kapcsolódó személyes adatokat, az Érintettek Javítókkal, illetőleg a Megrendelőkkel fennálló jogviszonyának megszűnéséről történő tudomást szerzést követően, az attól számított legfeljebb 6 hónapon belül töröljük.    

 

8, Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

8,1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ügyfelek, Javítók, Megrendelők személyes adataihoz a Társaság által üzemeltetett platform adminisztrátora férhet hozzá a feladatai ellátása érdekében, aki a Társaság munkavállalója. Az Ügyfelek, Javítók, Megrendelők személyes adatai a portál nyilvános felületén nem jelennek meg. A Megrendelőink által a platformra feltöltött, a licitáláshoz szükséges káriratokat, szemlefotókat az adminisztrátorunk minden esetben felülvizsgálja, és az azokban fellelhető valamennyi személyes adatot kimaszkolja, így a licit indulásakor a licitálásban részt vevő Javítók már csak az anonimizált dokumentumokat, fotókat láthatják, ezért a licit során még a gépjárművek azonosítására sincs lehetőségük.

Az eredményesen lebonyolított licitek esetén az Ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz  szükséges adatoknak a megismerésére a Call Center szolgáltatónk is jogosult a feladatainak ellátása érdekében. Feladatait képezi, hogy az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén, az Ügyfél nevét és telefonszámát továbbítsa a nyertes Javítónak, a kapcsolatfelvétel érdekében. Az elvégzett javítások esetén, Call Center szolgáltatónk feladatát képezheti még telefonos ügyfél-elégedettség mérés is.       

Az Ügyfelek adatainak megismerésére jogosultak a Társasággal megbízásos jogviszonyban álló partnerünk kárszakértői, akik a biztosítási kárdokumentáció feltöltését végzik a platformra, és az elvégzett javításokat követően ügyfél-elégedettség méréseket is végezhetnek.

Ugyancsak jogosultak az Ügyfél adatait megismerni a platformon keresztül, ellenőrzési tevékenységük keretében, a Megrendelők közül a biztosító társaságok ellenőrző kárszakértői, de csak az általuk képviselt biztosító társasághoz tartozó káranyagokkal kapcsolatban.

A Társaság csak kivételes esetben adja át az Ügyfelekhez, Javítókhoz vagy Megrendelőkhöz köthető személyes adatokat 3. személyeknek. Így például, amennyiben

- erre bírósági vagy más hatósági (pl. rendőrségi) eljárásban van szükség, és az eljáró bíróságnak vagy hatóságnak szükséges a személyes adatokat tartalmazó iratok átadása.
- felügyeleti szerv (MNB) megkeresi Társaságunkat, és a vizsgálatához a személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

8,2,  Adatbiztonsági intézkedések

A Társaság megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. A Társaság gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodjon az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a Társaság az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói és a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló alvállalkozók részére is előírja.

Társaságunk papír alapon kizárólag a regisztráló partnereink által kitöltött „Regisztrációs lap KárWeb javítási börzéhez” űrlapot, és az egyéb, partnereivel megkötött megbízási- és szolgáltatási szerződéseket tárolja a székhelyén, megfelelő tűz- és egyéb fizikai védelemmel ellátott körülmények között.  

 

9, Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9,1, A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól arról, hogy

- milyen személyes adatait,

- milyen jogalapon,

- milyen adatkezelési cél miatt,

- milyen forrásból,

- mennyi ideig kezeli,

- a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz   

  biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Hatóság az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

9,2,  A helyesbítéshez való jog

Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a

Társaság módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail

címét vagy postai elérhetőségét). A Társaság az Érintett kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

9,3,    A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az Érintettet.

9,4,  A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével, és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, míg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az adatait a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot, és csak ezt követően törli az adatokat.

9,5,  A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha például a Társaság a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.  

 

10,  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintettek az adatvédelemmel kapcsolatos jogainak érvényesítés érdekében hatósági eljárást kezdeményezhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az alábbi elérhetőségeken:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL https://naih.hu 
Az érintettek által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhetnek a Társaság ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintettek – választásuk szerint – a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt kezdeményezhetik. (http://birosag.hu/torvenyszekek).