Általános Szerződési Feltételek / Adatvédelmi Tájékoztató

1.  Általános rendelkezések

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban : ÁSZF) szabályozzák a KÁR-WEB Kft. által üzemeltetett, sérült járművek vonatkozásában javításra ajánlatot kérő Megrendelők, és a szakszerű javítási munkákra ajánlatokat nyújtó Vállalkozók közötti, online-platform felhasználóival létesített üzleti kapcsolatok alapelveit. Az online rendszert a későbbiekben összefoglalóan röviden „Platform”-nak nevezzük.
A jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő, azokkal ellentétes vagy azokat kiegészítő más Általános Szerződési Feltételek nem képezik a szerződés részét, hacsak a KÁR-WEB Kft. kifejezetten írásban bele nem egyezik ezek érvényességébe.  A szerződő partnerek saját üzleti feltételeikre való hivatkozása kizárt.

2.  A KÁR-WEB Kft. jogállása a meghirdetett szolgáltatások tekintetében

2.1    A szerződő partnerek tudomásul veszik, hogy a javításra felkínált gépjárművek, tartozékok és egyéb, a platformokon megjelenő áruk nem állnak a KÁR-WEB Kft. tulajdonában.

2.2    A KÁR-WEB Kft. soha nem tulajdonosa a javítandó járműveknek vagy tárgyaknak, a KÁR-WEB Kft. nem vállal szavatosságot a járművek vagy tárgyak állapotáért és minőségéért. A KÁR-WEB Kft. nem végez műszaki és/vagy optikai vizsgálatot a járműveken vagy tárgyakon.  Az állapotleírások a tulajdonosok, ill. a Megbízók, valamint a Megbízók szakértői által megállapított adatokon alapszanak.

2.3    A Platform révén létrejött javítási, szerelési munkálatokat nem a KÁR-WEB Kft. vagy annak megbízottja végzi. A Platform kizárólag az független felek között megkötött szerződés létrejöttét segítő digitális csatorna. Ennek értelmében a KÁR-WEB Kft. mindennemű felelőssége kizárt a Platform révén létrejött szerződésekből eredő valamennyi szavatossági vagy kárigény tekintetében.

2.4    A KÁR-WEB Kft. jogosult egy ügyfél elégedettség mérő rendszer bevezetésére és a kapott eredményeket minősítési, kizárási feltételként felhasználni.

3.   Hozzáférés a Platformhoz, visszavonás és felmondás

3.1    A Platformot ajánlattevő Vállalkozóként kizárólag azok az üzleti partnerek használhatják, akiket a KÁR-WEB Kft. írásban feljogosított.

3.2    A platformon Megrendelőként is kizárólag  a KÁR-WEB Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló személyek, szervezetek, intézmények vehetnek részt.

3.3    A Platformhoz való hozzáférés engedélyezéséről a KÁR-WEB Kft. a vele kötött egyedi szerződés alapján dönt. A KÁR-WEB Kft. bármikor jogosult az adatokat ismételten ellenőrizni, valamint a Platformhoz való hozzáférést elutasítani vagy egy már megadott hozzáférést visszavonni.

A visszavonásnak elsősorban a következő okai lehetnek:

3.41)   a regisztrációkor hamis adatok megadása, ill. későbbi hirdetések  alkalmával hamis adatok szándékos vagy súlyos gondatlanság folytán történő közzététele

3.42)   a jutalék egy hónapot meghaladó fizetési késedelme,

3.43)   ismételt késedelmes intézkedés a Platformokon keresztül  közvetített járművekkel vagy a járművekhez kapcsolódó tárgyakkal összefüggő munkálatok elvégzésében,

3.44)   a hozzáférés engedélyezése feltételeinek hiánya vagy megszűnése.

3.45)   visszaélés a felhasználó-azonosítóval és/vagy jelszóval,

3.46)   a hatályos jog ill. harmadik személy jogának megsértése, amennyiben ez érinti a KÁR-WEB Kft. érdekeit, különös tekintettel a Platformokon bonyolódó kereskedelmi tranzakció komolyságára és megbízhatóságára,

3.47)   csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindítása vagy fizetésképtelenség miatt az üzleti tevékenység felfüggesztése,

3.48)   a Platform céljával nem összeegyeztethető vagy tisztességtelen üzleti magatartást megvalósító használata,

3.49)   a KÁR-WEB Kft.-vel közvetetten vagy közvetlenül konkuráló platform létrehozása és működtetése,

Vállalkozó a jelen ÁSZF 8. pontjában megjelölt feltételekkel ellentétesen visszavonja Ajánlatát

3.411)   ÁSZF előírásainak súlyos megsértése

Jelen Szerződési Feltételek megszegése esetére a KÁR-WEB Kft. fenntartja magának a jogot kártérítési igények érvényesítésére.

4.   A résztvevő megrendelő jogai

4.1    A Platformon történő részvétel engedélyezésével a résztvevő megkapja a megfelelő internetoldalhoz való hozzáférést a számára engedélyezett felhasználói területre vonatkozóan. Ezáltal a résztvevő megkap egy nem átruházható és legfeljebb a kölcsönös üzleti kapcsolat idejére és a KÁR-WEB Kft. szolgáltatásainak szabályos használata céljára igénybe vehető korlátozott felhasználói jogot.

4.2    A KÁR-WEB Kft. által megadott résztvevő azonosító és hozzáférési adatok harmadik személynek történő továbbadása a KÁR-WEB Kft. írásbeli engedélye nélkül tilos és a felhasználói körből történő azonnali kizáráshoz vezet. A KÁR-WEB Kft. ezzel kapcsolatban fenntartja magának a jogot kártérítési követelések érvényesítésére is. Valamennyi felhasználó saját maga felel hozzáférési adatainak titokban tartásáért. Ebből adódóan korlátlanul felel ezen adatok elveszítése esetén a KÁR-WEB KFt.-vel szemben.

5.   Fizetés

5.1    A Szolgáltatási Szerződésből eredő fizetési kötelezettségek tekintetében a KÁR-WEB Kft. számlái a számla kiállításának dátumától számított nyolc (8) napon belül levonás nélkül esedékesek. A kamatok kifizetése azonnal esedékessé válik

5.2    Amennyiben a KÁR-WEB Kft. valamely számlája ellen kifogást emelnek, azt a KÁR-WEB Kft.-vel szemben írásban kell érvényesíteni.

6.   A Platform eljárása

KÁR-WEB Kft. a Szolgáltatási Szerződés hatályba lépésével a Platformon regisztrálja Megrendelőt illetve a Vállalkozót (a továbbiakban együttesen: Felhasználók). Felhasználók hozzájárulnak, hogy a KÁR-WEB KFt.-vel szerződést kötő további Felhasználókkal azonos Platformon kerüljenek nyilvántartásba vételre.

KÁR-WEB Kft. köteles a Platformhoz való hozzáféréshez szükséges regisztrációs funkció biztosítására. Felhasználók garantálják, hogy az általuk megadott adatok megfelelnek a valóságnak. Amennyiben a Felhasználók adatai megváltoznak, kötelesek azt 5 napon belül írásban jelezni Szolgáltató felé. A sikeres regisztráció visszaigazolásával KÁR-WEB Kft. ügyfélszámot, felhasználó nevet és jelszót ad a Felhasználónak aki köteles a felhasználónevét és jelszavát titokban tartani.

KÁR-WEB Kft. biztosítja a Platform zavartalan működését a szerződés hatálya alatt a Felhasználó részére, azzal, hogy az átmeneti, a KÁR-WEB Kft. érdekkörén kívüli okból bekövetkező esetleges üzemzavarért KÁR-WEB Kft.-t felelősség nem terheli. A működés során felmerülő hibákat KÁR-WEB Kft. a lehető legrövidebb időn belül kijavítja, a rendszer leállása, meghibásodása esetén a hiba elhárítását az első munkanapon megkezdi, továbbá tervezett leállás esetén Felhasználókat a regisztrált e-mail címükön keresztül előre értesíti.

KÁR-WEB Kft. által a Platformon közzétett ajánlatkérés (a továbbiakban: Ajánlatkérés) az adott járműben keletkezett kár javítására vonatkozó ajánlattételhez szükséges részletességű javítási kalkulációt, valamint az előírt vagy javasolt javítási technológiát tartalmazza. Az Ajánlatkérés a biztosító által megadott adatokkal összhangban kerül közzétételre.

KÁR-WEB Kft. az általa üzemeltetett „Call Center”-en keresztül veszi fel és tartja a kapcsolatot  a potenciális ügyféllel (károsulttal).

Számlás kárrendezés esetén a kárfelvételi jegyzőkönyvben meghatározott javítási technológia betartása kötelező. Egyezségi és alternatív számlás kárrendezés esetén az alkalmazott javítási technológia a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzítettől eltérhet.

A javító minden esetben köteles a szakszerű javítási technológiai szabályok és a közlekedésbiztonsági előírások betartására.

Vállalkozó a KÁR-WEB Kft. online rendszerét a javítási munkákra vonatkozó Ajánlatkérések közötti keresésre, valamint az Ajánlatkérések alapján a javítás elvégzésére irányuló szándékának (a továbbiakban: Ajánlat) jelzésére, a Szerződés hatálya alatt időbeli korlát nélkül használhatja. A rendszerben rögzített algoritmus alapján kiválasztott legkedvezőbb ajánlatot (Nyertes Ajánlat) benyújtó vállalkozó jogosult az adott javítási munka elvégzésére. Vállalkozó elfogadja, hogy az Ajánlatkérésre tett Nyertes Ajánlata nem jelenti automatikusan az adott Ajánlatban foglalt munkálatok részére történő biztosítását. A javítás megrendelése a tulajdonos, üzembentartó döntésén alapszik.

Vállalkozó az adott javítási feladat neki járó teljes vállalkozói díját köteles az egyes Ajánlataiban feltüntetni.

Az Ajánlat akkor minősül sikeresnek, ha az adott Ajánlatkérés szerinti károsult ügyfél, az online rendszerben regisztrált Vállalkozóktól érkező Nyertes Ajánlatot elfogadja és ennek tényét a KÁR-WEB Kft. a Vállalkozó részére visszaigazolja (a továbbiakban: Sikeres Ajánlat). Sikeres Ajánlat esetén Vállalkozó köteles a javítási munkálatokat elvégezni az Ajánlatkérésben, valamint az arra adott Ajánlatban foglalt feltételek szerint, a mindenkori közlekedésbiztonsági szempontok és szakmai szabályok, standardok figyelembevételével.

Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérés és az arra adott Ajánlat valóságtartalmának vizsgálatára a Kár-Web Kft. nem jogosult, a KÁR-WEB Kft. semmilyen garanciát nem vállal a károsult, ill. a biztosító által megadott adatokért fotók és csatolt dokumentumok tartalmáért és minőségéért.

Fentieknek figyelembe vételével, amennyiben a járművek nem helytálló /teljes és valósághű / leírásával vagy egyéb kötelezettségszegésével, továbbá az Ajánlatkéréssel vagy a járművek javításával kapcsolatban harmadik személy igénnyel lép fel a KÁR-WEB KFt.-vel szemben, úgy a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadó személy erre az esetre  a KÁR-WEB KFt.-t már most teljes mértékig mentesíti valamennyi ilyen igény, illetve annak jogkövetkezményei alól.

Amennyiben a Sikeres Ajánlatot tevő azt állítja, hogy Ajánlata nem érvényes – a bizonyítás az ő kötelessége –, akkor KÁR-WEB Kft. jogosult a Sikeres Ajánlathoz legközelebb álló következő Ajánlatot tevő vállalkozó elérhetőségét megadni az ügyfél részére.

7.   Az ajánlattételi rendszer

Az ajánlattételi rendszerben a Megrendelő kívánsága szerint a KÁR-WEB Kft. állítja be az ajánlattételi határidőt a javításra felkínált járműre vonatkozóan. A rendszer minden Ajánlatkérésnél jelzi az ajánlattételek befogadásának zárásig hátra lévő időt. A Vállalkozó lehívja az Ajánlatkéréseket és az általa kiválasztott járműre javítási ajánlatot tesz. Ajánlata megtételével az Vállalkozó kötelező érvényű vállalkozói ajánlatot tesz a járműre vonatkozó javítási munkák elvégzésére és az ügyfél részére kínált extra szolgáltatások tekintetében.

Az ajánlattételi határidő lejáratát követően, a rendszer egy rögzített algoritmus alapján kiválasztja a legkedvezőbb Ajánlatot (Nyertes Ajánlat).

Vállalkozó ajánlati kötöttsége 60 nap, amelyet az ajánlat beérkezésének napjától számítunk, a beérkezés napját nem beleértve. Ez minden, a Platformon résztvevő Vállalkozói ajánlat esetén kötelező érvényű.

Amennyiben Vállalkozó az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonni szeretné az adott Ajánlatát, azt levélben vagy e-mailben kell jeleznie a KÁR-WEB Kft. számára. A Vállalkozó elismeri és elfogadja, hogy a KÁR-WEB Kft. a saját vizsgálata alapján elutasíthatja vagy engedélyezheti az ilyen jellegű visszavonásokat. Amennyiben a KÁR-WEB Kft. engedélyezi a Vállalkozó számára az Ajánlat visszavonását, a Vállalkozó  az Ajánlatban megjelölt vállalási díj húsz százalékát (azaz 20 %-át) köteles megfizetni. Ebben az esetben a KÁR-WEB Kft. a visszavont Sikeres Ajánlathoz legközelebb álló következő Ajánlatot tevő vállalkozó elérhetőségét adja meg az ügyfél részére.

8.   A javítási munka Vállalkozó általi megkezdése

Amennyiben a járműre vonatkozó javítási munkák elvégzésére megrendelő megkapja a KÁR-WEB Kft. részéről az ügyfél által jóváhagyott visszaigazolást, Vállalkozó köteles legkésőbb a kiértesítő e-mail időpontját követő munkanapon időpontot egyeztetni az ügyféllel az ajánlatában foglaltak szerint.

Vállalkozó köteles a javítást megkezdeni a kiértesítő e-mail időpontjától számított legkésőbb 5 munkanapon belül, amennyiben az ügyfél részéről akadályozó tényező nem merül fel. Vállalkozó a platformon, megfelelő státusz beállításával, jelzi a jármű javításának megkezdését. Bármely akadályoztatás esetén Vállalkozó e-mailben jelzi KÁR-WEB Kft. felé a felmerülő csúszás okát és a jármű javításának várható kezdetét.

9.   Titoktartás

A szerződés teljesítése során jogszerűen tudomására jutott adatokat harmadik személynek nem adják ki. KÁR-WEB Kft. a Platformon működtetett adatbázisában fennálló adatkezelési céloktól eltérő célokra nem használja a fentiek szerint tudomására jutott adatokat, illetve azokból másik adatbázist nem készít.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes / különleges és biztosítási titoknak minősülő adatokat és információt, továbbá üzleti titkot, illetve know-how ismereteket kizárólag a felek feladatkörébe tartozó feladatok ellátáshoz használják fel, azokat szigorúan bizalmasan kezelik, nyilvánosságra nem hozzák.

Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az általa megadott adatok és ajánlatok a szabályos használat, valamint az általános adatkezelés keretei között üzletszerűen és üzleti célokra kerülnek terjesztésre, felhasználásra, továbbításra és tárolásra. Az adatokat a felek bizalmasan kezelik.

Felhasználó kijelenti, hogy a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott, a KÁR-WEB Kft. működésével és ügyfeleivel kapcsolatos információkat, adatokat csak a szerződésben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel.

KÁR-WEB Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az üzleti titkot, a know-how-t, valamint a Felhasználó működésével és ügyfeleivel összefüggésben birtokába jutott információkat, valamint ezen adatokat tartalmazó iratokat és adathordozókat olyan megfelelően őrzött helyen tartja, hogy az iratokhoz illetéktelen személyek hozzáférése ne legyen lehetséges.

Felhasználó a KÁR-WEB Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra a felek között létrejött szerződést, annak bármely részét, ideértve a terveket, rajzokat, mintákat, műszaki, pénzügyi vagy más információkat is.

Felek tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség, a felek kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések a felek alkalmazottait (közreműködőit, teljesítési segédeit) is terhelik, felek kötelesek e pontban meghatározott kötelezettségekről saját alkalmazottaikat (közreműködőiket, teljesítési segédjeiket) tájékoztatni.

Felek alkalmazottaikat (közreműködőiket, teljesítési segédeiket) csak bizalmasan és csak olyan mértékig tájékoztathatják az e pontban megjelölt valamennyi adatról, információról, amely a szerződés teljesítése szempontjából feltétlenül szükséges.

10. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – a továbbiakban: Szjt. – alapján a Weboldal, a Platform, illetve az ezeken elhelyezett tartalom egésze, illetve annak minden egyes eleme – a továbbiakban együttesen: Mű − szerzői jogi védelem alatt áll, a szerzői jog a KÁR-WEB Kft.-t illeti meg.

A Műről tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Mű bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a KÁR-WEB Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

A fentiekben meghatározottak – bármilyen formában történő – megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

11. Adatvédelem

Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a KÁR-WEB Kft. adatvédelmi tájékoztatója, amelyben foglaltakat Felhasználó megismerte és elfogadta.

12. Záró rendelkezések, Felmentő záradék

Amennyiben jelen szerződési feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok vagy nem megfelelően szabályozottak, ez nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyett az az érvényes vagy végrehajtható rendelkezés számít a megállapodás tartalmának, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést értelmében és céljában a legjobban megközelíti. Ha a szabályozás tartalma nem állapítható meg egyértelműen, a feltétel meghatározójával szerződő fél számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. 

Budapest, 2016.12.12.

KÁR-WEB Kft.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADATVÉDELMI  TÁJÉKOZTATÓ

Preambulum

Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a KÁR-WEB Kft (székhelye: 2319 Szigetújfalu, Fő út 070/15.) (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett online rendszer (a továbbiakban: Platform) használatával kapcsolatban az Adatkezelő, és a rendszer keretében működő szolgáltatásokat igénybe vevő magánszemélyek (a továbbiakban: Érintettek) adatvédelemmel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, illetőleg rögzíti az Adatkezelőnek a személyes adatok védelme érdekében alkalmazott gyakorlatát, a hatályos jogszabályok alapján.

Adatkezelő elérhetőségei:

Név: KÁR-WEB Kft.

Székhely: 2319 Szigetújfalu, Fő út 070/15.

Cégjegyzékszám: 13-09-167037

e-mail: info@karweb.hu

Telefonszám: +36 30 319 4112

1.  Jogszabályi háttér, definíciók

Az Adatkezelő tevékenysége során maradéktalanul gondoskodik a jogszabályi előírások így különösen

-  Az Alaptörvény,

- a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.),

-    az 1998. évi VI. tv. az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről és,

-    a 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről-betartásáról és betartatásáról, a jogszabályokban megjelenő adatvédelmi elvek érvényesüléséről,

-   2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről (Bit) vonatkozó pontjai.

A jelen Szabályzatban az alábbi kifejezéseket a következőképpen kell érteni (Info tv. alapján):

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar előírások rendelkezései az irányadók, különös tekintettel az 1./ pontban említett jogszabályokra.

Adatkezelési Alapelvek

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról, a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat, az üzleti titkok megőrzéséhez való jogosultságot.

Adatkezelő személyes adatot kizárólag a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célból, törvényes jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, és csak azon adatokat, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek, a cél elérésére alkalmasak.

Az Adatkezelő tehát kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintettekkel szemben fennálló, hozzájáruláson, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az Adatkezelő adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, amennyiben érintett ezt lehetővé teszi.

Az Adatkezelő az adatkezelése során tudomására jutott valamennyi üzleti titkot megőrzi.

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Ebben a körben a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit valamennyi munkavállalójával megismerteti és elfogadtatja

Az adatkezelő az adatokat köteles az adatkezelés során mindvégig megvédeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Platform üzemeltetésének célja, az ebben történő adatkezelés általános szabályai

Jelen szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) célja, hogy az Adatkezelő által működtetett online rendszer, platform révén, segítse a Megrendelővel jogviszonyban álló, gépjármű javítási szolgáltatást kereső potenciális ügyfeleket és a legmegfelelőbb ajánlatot adó gépjárműjavítókat, egymás megtalálásában.

A Platform igénybevétele során történő adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

A kezelt adatok köre:

-Név

-Lakcím

-Telefonszám

-e-mail cím

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő, ezen tevékenysége keretében birtokába jutott személyes adatokat az irányadó számviteli és adójogszabályok által a bizonylatokra előírt megőrzési idő alatt kezeli.

A személyes adatok és üzleti adatok az adatkezelés céljának megszűnésékor illetve az érintett kérésére törlésre kerülnek.

Adatszolgáltatás és előzetes tájékoztatás

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az Érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulása beszerezésére.

Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez esetenként szükségesek személyes adatok, (pl. név, cím, telefonszám) mely adatokat Érintett a regisztráció alkalmával ad meg adatkezelőnek. Az Érintett az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok ezen körben meghatározott felhasználásához

Az adatok megismerésére jogosult személyek:

A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve alkalmazottai, illetve az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg.

Az Adatkezelő munkatársait munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adattal nem élhetnek vissza.

Az adatok továbbítása

Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az Érintett jogai és kötelezettségei

„2011. évi CXII. törvény 14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.”

Érintett kérelmére történő tájékoztatásadás:

Személyes adataik kezeléséről az Érintettek tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás kérésre kiterjedhet az Érintettnek az adatkezelő által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Érintett tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított, legkésőbb 30 napon belül, írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett még nem nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Egyéb esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Érintett személyes adatainak helyesbítése:

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Az Érintett jogosult kérni az adatkezelőtől – megjelölve a helyes adatokat- személyes adatai helyesbítését. Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az Érintettet.

Hozzájárulás visszavonása:

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez szükséges, már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Személyes adatok zárolása:

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás  céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Tájékoztatás megtagadása

Érintett kérelmére történő tájékoztatást az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 16. §-a alapján az abban meghatározott esetekben megtagadja.

Személyes adat megjelölése

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Adatkezelő felelőssége:

Az Adatkezelő az Érintett által megadott információkért felelősséget nem vállal. Az Adatkezelő különleges személyes adatokat, illetőleg a bűnügyi személyes adatokat nem kezeli, illetőleg továbbítja, ezért ha ilyen adatok feltöltését észleli, azt és - döntése alapján - az érintett regisztrációt - a felhasználó értesítése mellett - haladéktalanul törli.

Bármilyen, az előzetesen megadott hozzájárulásban foglalt módon történő felhasználástól eltérő adatkezelés csak akkor lehetséges, ha ehhez a Felhasználók - Adatkezelő előzetes megkeresése alapján hozzájárulnak.

Adatbiztonság

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Bírósági jogérvényesítés:

Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén, valamint személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás során az adatkezelő által hozott döntés ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Budapest, 2016. 12.12

KÁR-WEB Kft.